O projektu:
Projekt Monitoring dynamiky krajiny (MonK) byl dlouhodobý projekt podpořený smlouvou Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích (VÚKOZ, v. v. i.). Řešení projektu probíhalo v období 2018–2022.

Cílem projektu bylo hodnocení recentních změn krajiny zejména zvláště chráněných území (NP, CHKO) a vybraných lokalit Natura2000 s důrazem na dopady těchto změn na potenciálně vhodné habitaty zájmových druhů. Obě organizace se ve vzájemné spolupráci snaží o vytvoření systému dlouhodobého monitoringu dynamiky krajiny.

Dílčí cíle projektu byly:

  1. Hodnocení dlouhodobých změn krajinného pokryvu a struktury krajiny
  2. Analýza antropogenního tlaku na krajinu
  3. Analýza potenciálně vhodných habitatů zájmových druhů
  4. Zhodnocení míry fragmentace krajiny a konektivity habitatů
  5. Vytvoření a zajištění provozu informačního systému o stavu a vývoji krajiny

Vedoucí řešitelského týmu:
Mgr. et Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
Laboratoř prostorové ekologie a ochrany přírody

Řešitelský tým:
RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Mgr. Roman Borovec
Mgr. Katarína Demková, Ph.D.
Mgr. Marek Havlíček Ph.D.
Ing. Jakub Houška, Ph.D.
RNDr. Eva Chumanová, Ph.D.
Bc. Kristýna Jiráčková
Ing. Michal Krejčí
Ing. Anna Lichová
Mgr. Barbora Mrkvová
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Mgr. Denisa Simerská
Mgr. Michaela Sladová
Mgr. Jiří Stehno
Mgr. Eliška Tichopádová
Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D.
Bc. Tereza Vránová
Ing. Mgr. Vladimír Zýka

 

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10