Projekty Ochrana – prioritizace – antropogenní transformace (OPAT)Monitoring dynamiky krajiny (MonK) vycházejí z dlouhodobé spolupráce mezi Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Výzkumným ústavem pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích (VÚKOZ, v. v. i.). Oba tyto projekty vycházejí z pětiletých smluv (MonK 2018-2022, OPAT 2023-2027).

Projekty se zaměřují zejména na zvláště chráněná území (NP, CHKO), v nichž hodnotí vývoj krajinného pokryvu a antropogenních struktur a dále strukturu, fragmentaci a konektivitu krajiny. Dále jsou prováděny analýzy habitatové vhodnosti pro zájmové druhy a prioritizace územní ochrany přírody. Některé z úloh jsou rovněž zhotoveny pro okolí NP a CHKO, případně pro vybrané lokality Natura 2000 nebo celou republiku.

Vedoucí řešitelského týmu:
Mgr. et Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
Laboratoř prostorové ekologie a ochrany přírody

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10