O projektu:
Projekt Monitoring dynamiky krajiny (MonK) je dlouhodobý projekt podpořený smlouvou Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích (VÚKOZ, v.v.i.). Doba řešení projektu je období 2018 – 2022.

Cílem projektu je hodnocení recentních změn krajiny zejména zvláště chráněných území (NP, CHKO) a vybraných lokalit Natura2000 s důrazem na dopady těchto změn na potenciálně vhodné habitaty zájmových druhů. Obě organizace se ve vzájemné spolupráci snaží o vytvoření systému dlouhodobého monitoringu dynamiky krajiny.

Dílčí cíle projektu jsou:

  1. Hodnocení dlouhodobých změn krajinného pokryvu a struktury krajiny
  2. Analýza antropogenního tlaku na krajinu
  3. Analýza potenciálně vhodných habitatů zájmových druhů
  4. Zhodnocení míry fragmentace krajiny a konektivity habitatů
  5. Vytvoření a zajištění provozu informačního systému o stavu a vývoji krajiny

Vedoucí řešitelského týmu:
Mgr. et Mgr. Tomáš Janík
Laboratoř prostorové ekologie a ochrany přírody

Řešitelský tým:
Mgr. Katarína Demková
RNDr. Eva Chumanová, Ph.D.
Bc. Barbora Lachová
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Mgr. Ing. Vladimír Zýka
Mgr. Roman Borovec
Mgr. Marek Havlíček Ph.D.
Ing. Jakub Houška, Ph.D.
Bc. Denisa Simerská
Mgr. Jiří Stehno

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10