O projektu:
Projekt Monitoring dynamiky krajiny (MonK) je dlouhodobý projekt podpořený smlouvou Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích (VÚKOZ, v.v.i.). Doba řešení projektu je období 2018 – 2022.

Cílem projektu je hodnocení recentních změn krajiny zejména zvláště chráněných území (NP, CHKO) a vybraných lokalit Natura2000 s důrazem na dopady těchto změn na potenciálně vhodné habitaty zájmových druhů. Obě organizace se ve vzájemné spolupráci snaží o vytvoření systému dlouhodobého monitoringu dynamiky krajiny.

Dílčí cíle projektu jsou:

  1. Hodnocení dlouhodobých změn krajinného pokryvu a struktury krajiny
  2. Analýza antropogenního tlaku na krajinu
  3. Analýza potenciálně vhodných habitatů zájmových druhů
  4. Zhodnocení míry fragmentace krajiny a konektivity habitatů
  5. Vytvoření a zajištění provozu informačního systému o stavu a vývoji krajiny

Vedoucí řešitelského týmu:
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Laboratoř prostorové ekologie a ochrany přírody

Řešitelský tým:
RNDr. Eva Chumanová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tomáš Janík
Bc. Barbora Lachová
Mgr. Michaela Sladová
Mgr. Ing. Vladimír Zýka
Ing. Jakub Houška, Ph.D.
Mgr. Marek Havlíček Ph.D.
Mgr. Hana Skokanová Ph.D.

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10