O projektu:
Projekt Ochrana – prioritizace – antropogenní transformace (OPAT) probíhající mezi lety 2023 a 2027 bude mít za cíl vyhodnocení potenciálu a priorit územní ochrany přírody na úrovni celé České republiky s bližším zaměřením na VZCHÚ. Výstupy tak pomohou najít místa vhodná pro možné doplnění a úpravy soustavy VZCHÚ a také mohou sloužit jako podklad pro vymezení zón ochrany v rámci VZCHÚ. Projekt dále navazuje na již pořízená data v rámci předcházejícího projektu MonK a analýzy krajinného pokryvu, antropogenních struktur a fragmentace krajiny za všechna VZCHÚ a zaměří se na okolí VZCHÚ, pro které vytvoří daná data a dále bude srovnávat výsledky se samotným územím VZCHÚ. Také prověří konektivitu mezi chráněnou a nechráněnou částí krajiny a s ohledem na významné infrastrukturní záměry. Dále se zaměří na použití dat intenzity využití cest a silnic pro výpočet míry fragmentace a také na hodnocení biodiverzity v závislosti na struktuře krajiny.

Vedoucí řešitelského týmu:
Mgr. et Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
Laboratoř prostorové ekologie a ochrany přírody

Řešitelský tým:
RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Mgr. Roman Borovec
Mgr. Katarína Demková, Ph.D.
Ing. Jiří Dostálek, CSc.
Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.
Ing. Jakub Houška, Ph.D.
Ing. Anna Lichová
Mgr. Barbora Mrkvová
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Mgr. Hana Skokanová, Ph.D.
RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
Ing. Tomáš Veith, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D.
Bc. Alois Vokoun
Ing. Mgr. Vladimír Zýka

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10