Prioritizace územní ochrany přírody

Na základě dat o kvalitě území (modely habitatové vhodností pro dané druhy, kvalita biotopů, míra antropogenní transformace, kulturní hodnoty krajiny) budou pomocí software ZONATION provedeny analýzy tzv. prioritizace s cílem vyhodnocení potenciálu krajiny Česka z hlediska možného doplnění a úprav soustavy VZCHÚ a také pro jednotlivá CHKO, kde tato analýza může sloužit jako podklad pro zonaci území.

piktogram

Detekce stabilních a přírodě blízkých vs. antropogenně ovlivněných a nestabilních částí krajiny

Pro potřeby zhodnocení antropogenního tlaku na krajinu zájmových území bylo využito dvou typů zdrojů – jednak výše popsaných historických topografických map a dále současných dostupných podkladů (databáze ZABAGED ČUZK, ortofoto). Analýza využívala stejných metodických přístupů jako v případě krajinného pokryvu, pouze byla stanovena menší velikost minimální mapovací jednotky na 0,2 ha. Takto byly mapovány plochy rekreace, např. sjezdovky, sportoviště a golfová hřiště dokládající antropogenní tlak v území. Současně byly evidovány liniové prvky, zejména komunikace všeho druhu, a dále lanové dráhy a lyžařské vleky jako příklady „tvrdé“ rekreační infrastruktury a technické infrastruktury (elektrické vedení, produktovody atd.). Kromě již existujících antropogenních struktur byl vyhodnocen potenciál dalšího možného rozvoje zastavěných ploch na základě dostupných územních plánů poskytovaných v rámci územně plánovací dokumentace jednotlivými krajskými úřady nebo obcemi s rozšířenou působností. Dostupnost a aktuálnost zpracovaných podkladů se logicky liší nejen v rámci krajů, ale i za jednotlivá modelová území. Tato část studie zahrnovala pouze vizualizaci a stanovení plošného rozsahu zastavitelných ploch v rámci hodnocených chráněných území.

piktogram

Identifikace a analýza území se zachovalou mikrostrukturou kulturní krajiny a hodnocení její biodiverzity

Zhodnocení struktury krajiny vzhledem k přítomnosti historických kulturních krajiny a stabilitě či naopak nestabilitě z hlediska vývoje krajinného pokryvu. Dále pak vyhodnocení druhové diverzity ve dvou strukturně odlišných ploškách v rámci všech zájmových území – vždy bude vybrána lokalita se zachovanou a homogenizovanou krajinou v nich bude realizován a vyhodnocen terénní výzkum cévnatých rostlin, ptáků a motýlů.

piktogram

Pořízení dat a analýza vývoje krajinného pokryvu pro okolí VZCHÚ a hodnocení kontrastu vývoje uvnitř a vně VZCHÚ

Pokračování v pořizování dat a analýz z projektu MonK s cílem porovnání vývoje krajinného pokryvu ve VZCHÚ a v jeho okolí do vzdálenosti 3 km.

piktogram

Pořízení dat a analýza vývoje krajinného pokryvu pro okolí VZCHÚ a hodnocení kontrastu vývoje uvnitř a vně VZCHÚ

Pokračování v pořizování dat (zástavba, rekreace a komunikace) a analýz z projektu MonK s cílem porovnání vývoje krajinného pokryvu ve VZCHÚ a v jeho okolí do vzdálenosti 3 km.

piktogram

Analýza konektivity krajiny ve VZCHÚ a jejich okolí

Navržení jádrových území a koridorů dle habitatových a prostorových nároků klíčových druhů na území VZCHÚ a jejich okolí do  vzdálenosti 3 km.

piktogram

Analýza míry fragmentace krajiny ve VZCHÚ a jejich okolí

Pokračování v analýze míry fragmentace území s cílem porovnání území VZCHÚ a jeho okolí do vzdálenosti 3 km a dále zhodnocení míry fragmentace nejen podle fyzických struktur, ale také podle intenzity jejich využití.

piktogram

Hodnocení míry fragmentace a konektivity na úrovni ČR

Nastavení pravidelného opakování výpočtů míry fragmentace krajiny ČR pomocí metody Effective mesh size.

piktogram